VTV4 – Phỏng vân học tiêng Nhật dễ như ăn Bánh

Học tiếng Nhật dễ như ăn Bánh: Sáng tạo phổ lời Nhật cho các bài hát Việt Nam